Home Rss overzicht

RSS overzicht

RSS is een eenvoudige manier om automatisch op de hoogte te blijven van het nieuws op Zorgvisie.nl of nieuwe bijdragen in een bepaald deel van de site.

Om RSS te gebruiken heb je een RSS-reader nodig. Iedere keer wanneer er een artikel op Zorgvisie.nl wordt geplaatst, geeft dit programma een melding. Het is ook mogelijk om de feeds te gebruiken op je site of webblog.

Meer RSS?

Deze website maakt gebruik van WordPress. Hierdoor is het mogelijk om specifiekere RSS feeds samen te stellen. Hoe dat precies werkt, kun je lezen op de website van WordPress. Hier staat een uitgebreide beschrijving over de samenstellingsmogelijkheden van onze RSS feeds.